«بررسی سازگاری درونی و بیرونی اندیشه ابن سینا در باب رابطه معجزه و نفس نبی»

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور