کتاب منطق استنباط جلد دوم (اصول فقه)، مباحث اصول عملیه و تعارض ادلهنویسنده (ها) : سیدعلیرضا فروغی
Seyed Alireza Foroughi
ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد
آخرین بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۵
شابک : ۸- ۷۶۶- ۱۹۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۱۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: