نمایش ۱۹ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.

منیره پلنگی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام
منیره پلنگی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام

https://faculty.motahari.ac.ir/palangi/fa

علی اصغر

علی اصغر جعفری ولنی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام
علی اصغر جعفری ولنی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام

https://faculty.motahari.ac.ir/jafari-valani/fa

معصومه مظاهری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - گروه فقه و حقوق
معصومه مظاهری
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی - گروه فقه و حقوق

https://faculty.motahari.ac.ir/mazaheri/fa