دین و باور دینی در اندیشه ویتگنشتاین

Religion and Religious Beliefe in Wittgenstein's Thoughtنویسنده (ها) : عطیه زندیه
ناشر : نگاه معاصر
آخرین بروزرسانی : ۲۱ تیر ۱۳۹۹
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۸۶
شابک : ۶- ۶۴- ۷۷۶۳- ۹۶۴
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
تعداد صفحات : ۵۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: