مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نظریه بهره‌مندی در افلاطون و حرکت جوهری عالممنیره پلنگی - غلامرضا اعوانیمدرس علوم انسانی، شماره ۹زمستان ۱۳۷۷
۲تأملاتی درمبحث کلی با مروری در برخی از آثار ابن سینامنیره پلنگیفصلنامه جاویدان خردتابستان 89
۳معنای انتساب در اندیشه دوانی با مرور کوتاهی بر هستی شناسی ارسطو و ملاصدرامنیره پلنگیخردنامه صدراتابستان 88
۴حرکت جوهری وجودی در قوس نزول و صعودمنیره پلنگیخردنامه صدراتابستان 87
۵مبانی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در فلسفه افلاطونمنیره پلنگیخردنامه صدراتابستان 79
۶تعلیمیات افلاطون و ارتباط آن با حیات عالممنیره پلنگیپژوهشهای فلسفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریزپاییز و زمستان 86
۷ادراک خیال به مثابه رابطه‌ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردیمنیره پلنگی - زینب محمدنژادجاویدان خرد، شماره ۳۴پاییز و زمستان ۱۳۹۷
۸عالم میانه در مکتب اشراق و فلسفه های وحدت وجودیمنیره پلنگیخردنامه صدراپاییز 89
۹نقدی بر جایگاه فلسفی مواد ثلاثمنیره پلنگیمجموعه مقالات منتخب همایش جهانی حکیم ملاصدراپاییز 85
۱۰مبانی نظری معاد جسمانی صدرالمتالّهین از دیدگاه امام خمینی (س)منیره پلنگی - معصومه اسماعیلیفصلنامه متین، شماره ۶۰پاییز ۱۳۹۲
۱۱جایگاه نفس در صیرورت و حرکت جوهری عالممنیره پلنگینامه فرهنگ، شماره ۳۱پاییز ۱۳۷۸
۱۲موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و ابن سینامنیره پلنگیدوفصلنامه حکمت سینوی(مشکوه النور)پاییز 87
۱۳اعتبار قاعده الواحد در نظامهای وحدت وجودیمنیره پلنگیفصلنامه اندیشه نوین دینی (دانشگاه شیراز)بهار 91
۱۴ابهاماتی چند در مسئله اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت ‏منیره پلنگیخردنامه صدرابهار 82
۱۵بررسی انتقادی دیدگاه برخی اصولیان معاصر درباب حقیقت اختیار در پرتو حکمت متعالیهمجید احسن - سید مصطفی محقق داماد - منیره پلنگیآیین حکمت، شماره ۳۹بهار ۱۳۹۸
۱۶ارزیابی و مقایسه آراء برخی حکیمان درباب صدور یا جعلمنیره پلنگیفصلنامه حکمت و فلسفهبهار 1391
۱۷ادراک نفس نسبت به جزئیات محسوس و تجرّد ادراکمنیره پلنگیخردنامه صدرابهار 1383
۱۸زمانمنیره پلنگیدانشنامه جهان اسلام جلد 211395
۱۹حرکتمنیره پلنگیدانشنامه جهان اسلام جلد 131388
۲۰حرکت جوهریمنیره پلنگیدانشنامه جهان اسلام جلد 131388
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.